هدف از این مطالعه شناسایی تصمیمات بازاریابی خدمات (۷Ps- محصول / خدمات ، مکان ، ارتقاء ، قیمت ، افراد ، فرایندها و شواهد فیزیکی) یک شرکت لجستیک است. اهمیت ترکیب بازاریابی خدمات در ایجاد یک برند خدمات لجستیکی ، توجه کمی به ادبیات نشان داده است. در این مقاله ، پرونده یک مارک جهانی ، DHL Logistics ارائه شده است. مطالعه موردی با استفاده از داده های ثانویه به دست آمده از گزارش های DHL Logistics و با انجام مصاحبه های نیمه ساختاری با مدیران و کارمندان DHL Logistics انجام شد. با توجه به شهرت و فعالیت شرکت ، این چارچوب به عنوان یک راهنما برای سایر شرکت های یکسان عمل می کند. تصمیمات ترکیبی بازاریابی گرفته شده توسط DHL Logistics ، بر درک مارک تجاری مشتریان B2B و B2C تأثیر می گذارد و باعث افزایش ارزش برند DHL Logistics می شود.