با توجه به دیدگاه تئوری خود تعیین کننده (SDT) ، این تحقیق نقش واسطه گر رضایتمندی نیازهای روانی معلمان را در تبیین روابط بین پشتیبانی یادگیری اصلی درک شده و نتایج مرتبط با کار معلمان مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از نمونه راحتی ۱۸۰ معلم مدرسه ابتدایی سنگاپور نشان داد که پشتیبانی یادگیری اصلی ادراک مستقیماً رضایتمندی نیازهای روانی را پیش بینی می کند (یعنی استقلال ، شایستگی و ارتباط) ، رفتار کاری تغییر گرا و تعهد سازمانی. رضایتمندی نیازهای روانشناختی به طور جزئی واسطه ای بین روابط حمایت از یادگیری اصلی درک شده و رفتار کاری تغییر و همچنین تعهد سازمانی ایجاد می کند. این یافته ها می تواند بینش مفیدی در زمینه آموزش معلمان و تحقیقات و عملکرد SDT داشته باشد.