ما بررسی کردیم که چقدر حمایت خودمختار ادراک شده (PAS) با سازگاری همراه است و به نوبه خود ، آیا هر دو با فرسودگی عاطفی و از کار افتادگی کار مرتبط هستند. همچنین انجمن هایی که هر چهار عامل با تعهد سازمانی دارند ، مورد بررسی قرار گرفت. با نمونه ای از ۱۶۴ معلم مدرسه متوسطه استرالیا ، مدل سازی معادلات ساختاری را انجام دادیم. یافته ها نشان داد که PAS با سازگاری همراه بود ، و با خستگی و قطع رابطه منفی است. سازگاری با عدم انفصال همراه بود. سرانجام ، PAS (مثبت) ، فرسودگی (منفی) و فرار (منفی) با تعهد سازمانی همراه بود. با هم ، این یافته ها تجربیات و نتایج در محل کار معلمان را تحت تأثیر قرار می دهند.