برنامه ریزی نیروی انسانی یک مشکل پیچیده در محیط های تولید و خدمات با هدف تولید برنامه های عادلانه است که اهداف کارفرمایان و ترجیحات کارمندان را تا حد امکان در نظر بگیرد. با این وجود ، گاهی اوقات ، مبهم بودن اطلاعات مربوط به اهداف کارفرمایان و ترجیحات کارکنان منجر به ماهیت فازی مشکل می شود. در این مقاله یک الگوی برنامه ریزی نیروی انسانی چند منظوره در رابطه با عدم وضوح در ارزش های هدف کارفرمایان و ترجیحات کارکنان ارائه شده است. از این رو ، یک مدل برنامه نویسی هدف فازی برای مدل ارائه شده تهیه شده است. پس از آن ، دو روش راه حل فازی برای تبدیل مدل برنامه نویسی هدف فازی به دو مدل تک هدفی استفاده می شود. سرانجام ، نتایج به دست آمده توسط هر دو مدل تک هدف با یکدیگر مقایسه می شوند تا راه حلی را انتخاب کنید که بیشترین میزان رضایتمندی از اهداف کارفرمایان و ترجیحات کارمندان را داشته باشد.