در سالهای اخیر جریان گسترده و رو به رشدی از تحقیقات حسابداری مدیریت وجود دارد که بر معمای نظری که اغلب به عنوان پارادوکس آژانس تعبیه شده از آن یاد می شود ، متمرکز شده است. یعنی ، چگونه می توان عوامل تعبیه شده در هنگام تحقق ، تفسیرها ، اهداف و عقلانیت هایشان به واسطه این ساختارها به طور عمد تغییر ساختارهای اجتماعی را تغییر داد؟ به عنوان ابزاری برای پرداختن به این پارادوکس ، ما توضیح می دهیم که چگونه شش ویژگی ساختارهای اجتماعی ممکن است به عنوان منبع آژانس تعبیه شده ، یعنی کلیات ، عدم کفایت ، ابهام ، تعدد ، تعبیه شده و انعکاس پذیری آنها کار کنند. این چارچوب به اصطلاح GIAMER سپس برای جدا کردن تحلیلی روشهای متداول برای توضیح پارادوکس در حوزه حسابداری مدیریت استفاده می شود و ایده هایی را برای تحقیقات آینده ارائه می دهد. سرمقاله را با ارائه سه مقاله درج شده در این شماره ویژه می بندیم.