از آنجا که بازاریابی سبز به ابزاری اساسی برای استراتژی تجاری پایدار تبدیل می شود ، شرکت ها برای دستیابی به عملکرد بهتر تجارت ، شیوه های بازاریابی سبز را اتخاذ می کنند. با این حال ، هنوز هیچ پژوهشی تمامی جنبه های سازمانی لازم برای تبدیل شدن به یک شرکت با محور بازاریابی سبز را عملیاتی نکرده است. برای رسیدگی به این حذفیات ، به دنبال ادبیات در تئوری اندازه گیری ، این تحقیق یک سری از ۴ مطالعه را گزارش می کند و مقیاسی را برای گرفتن رویکرد کل نگر در بازاریابی سبز ایجاد می کند. این مطالعه به معرفی جهت گیری بازاریابی سبز می پردازد ، که شامل سه بعد می شود: جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز ، جهت گیری بازاریابی سبز تاکتیکی و جهت گیری بازاریابی سبز داخلی. مقیاس سازگاری درونی ، پایایی ، اعتبار سازه و روایی اسمی را نشان می دهد. جهت تحقیقات آینده و پیامدهای مدیریتی ساخت جدید بحث شده است.