با قرار دادن زمان حال به عنوان عصر بین رشته ای ، ما پتانسیل توسعه را از طریق تقاطع های منتخب ، در درجه اول با روابط عمومی و بازاریابی اجتماعی کشف می کنیم. ما این اکتشاف را در متن بیشتر جستجوی معاصر در مورد آنچه برخی از نظریه پردازان مدیریت نفس خوانده اند قرار می دهیم. در این فرآیند و همچنین مشارکت در روابط عمومی و نهادهای بازاریابی اجتماعی ، ما در صدد هستیم تا بحث های دانشگاهی در مورد انتخاب تقاطع های میان رشته ای تولیدی و اجتماعی را روشن کنیم. برای شروع به نمایش روند موازی در عمل ، ما چشم انداز پزشک را به روشی از بازاریابی اجتماعی در Aotearoa New Zealand1 وارد کردیم. هدف ما این است که به دنبال راه هایی باشیم که هم دانشمندان و هم دست اندرکاران بتوانند در این امر بهتر شوند. نتیجه گیری می کنیم که ارتباط با بازاریابی اجتماعی همچنین می تواند به PR کمک کند تا سه مسئله اصلی و مداوم را حل کند: روش ها ، ارزیابی نتیجه و اعتبار.