مخلوط مداوم پودر در جامعه صنعتی که به محصولات پودر بیشتر و کاربردی بیشتری علاقه دارد ، علاقه زیادی به جامعه می بخشد. درک جریان پودر و اختلاط / جداسازی ذرات و همچنین ترجمه آنها به مدلهایی که می توانند در نظارت و کنترل فرآیند مورد استفاده قرار گیرند مسئله اصلی است. در کار حاضر ، ما توسعه مدل های مختلف زنجیره ای مارکوف مزوسکوپی که بر روی محفظه ها و یا سلول های محدود به هم پیوسته در محفظه اختلاط قرار دارند ، توصیف می کنیم. ساختار کلی زنجیره اجازه می دهد تا مشتق از مدل مارکووی هموژن یا غیر همگن ، که احتمال انتقال وابسته به دولت است.