این مقاله به طور تجربی ، جریانهای مالی بین المللی را با استفاده از داده های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. با استفاده از یک مدل عاملی برای محاسبه پراکسی برای نرخ بهره جهانی ، ما تأیید می کنیم که نرخ بهره واقعی ملی شامل عناصر جهانی ، به ویژه کشورهای کشورهای پیشرفته است. بنابراین ، اختلاف نرخ بهره تأثیر معنی داری بر جریان مالی کشورهای پیشرفته ندارد. از طرف دیگر ، درمی یابیم که نرخ ارز و ادغام سیاسی به طور مداوم بر تصمیمات سرمایه گذاری در شکل گیری اوراق بهادار مالی تأثیر می گذارد تا نرخ بهره.