بهره وری در بین خطوط تولید می تواند به عنوان یک بخش مهم در نظر گرفته شود زیرا این امر می تواند منجر به بهبود تولید و استفاده از منابع موجود شود. استفاده موثر از نیروی انسانی با مزایایی از قبیل کاهش در هزینه ، وضوح در انجام کارها ، موجب صرفه جویی در هزینه و زمان و صرفه جویی در منابع کمتر می شود. در این مطالعه از روش نمونه گیری کار برای اندازه گیری نیروی انسانی شرکت استفاده شده است. مشاهده شد که کارآیی فعلی ۳۳/۳۳٪ بود. توصیه هایی از قبیل واگذاری مجدد کارها و کارگران در هر ایستگاه کاری ، کارمندان اضافی که باعث کاهش نقص در تولید فعلی می شوند ، به طور دقیق برنامه های تولیدی را دنبال می کنند و در آخر اینکه با استفاده کامل از ظرفیت دستگاه ها انتظار می رود ظرفیت تولید آن را افزایش دهد.