در این مقاله ، وقتی دو شرکت برای سهم بازار رقابت می کنند ، تخصیص بهینه هزینه بین بازاریابی تهاجمی و تدافعی در یک بازار پویا و پخته بررسی می شود. از مدل اصلاح شده لنچستر برای تعیین استراتژی های بازخورد ثابت نش استفاده می شود که به رقبا اجازه می دهد هزینه های بازاریابی خود را همزمان با تکامل سهام بازارشان تنظیم کنند. تعامل بین فعالیتهای بازاریابی تهاجمی و تدافعی یک مؤلفه مهم مدل است. مطالعات قبلی این متغیر را در نظر نگرفته است. یافته های ما نشان می دهد که اختلاف قیمت بین بازاریابی تهاجمی و دفاعی نمی تواند به طور کامل تخصیص منابع را در یک بازار رقابتی توضیح دهد. در عوض ، تخصیص بهینه تا حد زیادی به موقعیت های نسبی بنگاه ها در بازار ، مزایای رقابتی آنها در بازاریابی تهاجمی و دفاعی و هزینه ها و اثربخشی این دو طبقه از فعالیت های بازاریابی بستگی دارد. در این مقاله به بررسی پیامدهای نظری و مدیریتی می پردازیم.