این مطالعه با استفاده از مدل سازی خطی سلسله مراتبی (HLM) به منظور بررسی روابط بین رهبری توزیع شده ، همکاری حرفه ای و رضایت شغلی معلمان در مدارس ایالات متحده است. داده ها از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) 2013 بین المللی آموزش و یادگیری بین المللی (TALIS) تهیه شده است. نتایج نشان داد که درک معلمان از رهبری توزیع شده با رضایت شغلی پس از حسابداری برای سایر متغیرهای فرهنگ فردی و مدارس ، با واسطه متقابل بین رهبری توزیع شده و همکاری حرفه ای ، بطور معنی داری همراه بوده است. این مطالعه علاوه بر پیامدهای تحقیق ، پیامدهای سیاسی برای رهبری در مدارس محروم ، به ویژه در مورد نحوه بازتاب رهبری در پاسخ های ذینفعان مختلف مدرسه دارد.