در این مقاله یک استراتژی رسمی برای محاسبه حسابهای جاری با سودهای پسماند (RE) در سرمایه گذاری سهام تهیه شده و تنظیم تعدیل آنها در طول بحران مالی جهانی را تحلیل می کند. RE بخشی از سود شرکت ها است که سرمایه گذاری مجدد شده و به عنوان سود سهام برای سهامداران توزیع نمی شود. استانداردهای آماری بین المللی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بازاریابی سرمایه گذاری به صورت متفاوتی برخورد می کند: در حالی که اولی وارد حساب جاری و مالی می شود ، دومی چنین نمی کنند. ما نشان می دهیم که این روش درمان افتراقی به شدت بر حسابهای جاری چندین اقتصاد پیشرفته ، که اغلب به عنوان مراکز مالی گفته می شود ، تأثیر می گذارد و دارای موقعیت های بزرگی در سرمایه گذاری (سهام) سرمایه است. تجزیه و تحلیل تجربی ما نشان می دهد که رفتار افتراقی از RE تفسیر تعدیل حساب جاری برای بحران مالی جهانی را تغییر می دهد.