روابط عمومی در عصر رسانه های اجتماعی امروزی نمی تواند در بین مردم ، مخاطبان و ذینفعان تمایز قایل شود ، حتی اگر ادبیات تجارت و بازاریابی بحث در مورد “تبلیغات عمومی” را آغاز کرده است. این مقاله اصطلاحات را روشن کرده و ارزش عملی را در تعاریف و تمایزها توضیح می دهد. همچنین اصطلاح جدیدی به نام “عموم غیرقابل پیش بینی” ارائه می دهد و راهی برای مفهوم سازی تأثیر آن افراد از منظر شبکه های اجتماعی فراهم می کند.