تحقیقات قبلی اهمیت لذت و رضایت مصرف کننده را برای توضیح وفاداری مصرف کننده تأیید کرده است. این مطالعه دانش موجود ما را در مورد چگونگی تأثیر لذت و رضایت (به روش غیرخطی) وفاداری مصرف کننده گسترش می دهد. این یک رابطه منفی درجه دوم بین رضایت و نیت وفاداری ، و همچنین رابطه منفی مکعب بین لذت و نیت وفاداری را توضیح می دهد. برخلاف رضایت ، لذت لذت کامل خود را در سطوح پایین نشان می دهد ، اما تنها پس از یک سطح آستانه بالاتر می رود. مانند رضایت ، اثر لذت در سطوح بسیار بالایی اشباع می شود. علاوه بر این ، هر دو اثر لذت و رضایت را با افزایش تجربیات مصرف قبلی تضعیف می کنند. بنابراین ، هنگامی که آنها در لذت و رضایت سرمایه گذاری می کنند ، مدیران باید تأثیرات حاشیه ای فردی خود را بر وفاداری در نظر بگیرند و با توجه به تجربیات مصرف قبلی خود ، بین مصرف کنندگان تمایز قائل شوند.