تقسیم بازاریابی به طور گسترده ای برای هدف قرار دادن بازار کوچکتر مورد استفاده قرار می گیرد و برای تصمیم گیرندگان مفید است تا با یک ترکیب اصلی بازاریابی به همه مشتریان برسند. اگرچه چندین الگوریتم خوشه بندی برای مقابله با مشکلات تقسیم بندی بازاریابی پیشنهاد شده است ، اما به نظر می رسد روشی کاملاً محدود است. در این مقاله از خوشه بندی بردار پشتیبانی (SVC) برای تقسیم بازاریابی استفاده شده است. یک مطالعه موردی از یک شرکت نوشیدنی برای نشان دادن روش پیشنهادی و مقایسه آن با روش های k-ნიშნავს و نقشه ویژگی خود سازماندهی (SOFM) استفاده شده است. براساس نتایج عددی می توان نتیجه گرفت که SVC از سایر روشهای تقسیم بازاریابی فراتر است.