این تفسیر به بررسی مقاله Fontes و همکاران می پردازد. منتشر شده در این شماره از انجمن حسابداری. آنها استدلال می کنند که دامنه IFRS همچنان در حال گسترش است ، و از تعدادی رشته علوم اجتماعی برای بحث در مورد برداشت ذینفعان از تغییر استفاده می کند. در این تفسیر از علم منطق هگل استفاده می شود تا استدلالهای خود را از طریق چهار رویکرد مهم نظری که در ادبیات حسابداری برجسته است ، تعیین کند. درنهایت ، این پتانسیل را دارد که چارچوب های IASB را به گونه ای تنظیم کند که منطق اقتصادی و نئولیبرالی را که حسابداری مدرن بر اساس آن بنا شده است ، به چالش بکشد.