این تفسیر دیدگاه هایی درباره آزاد بودن و سیگنال دهی در تحقیقات حسابداری ایجاد می کند و تفکراتی راجع به تحلیل و یافته های Endenich و Trapp ارائه می دهد. من در مورد فرآیند تفکر معمولی که همکاران من و اغلب هنگام بررسی ژورنالهای هدف برای کارهای خود استفاده می کنیم ، بحث می کنم. من همچنین در مورد دامنه Endenich و Trapp ، بینش های کلیدی ، مدل مفهومی و تجزیه و تحلیل اظهار نظر می کنم. من معتقدم که تحلیل Endenich و Trapp بینش مهمی در مورد حوزه تحقیقات حسابداری ارائه می دهد ، و امیدوارم که نظرات من بحث اضافی را تشویق کنند.