“مسئله افشای” همچنان یک چالش برای جامعه تنظیم استاندارد حسابداری محسوب می شود. برای کمک به مقابله با این مشکل ، در این تفسیر ما یک روش اکتشافی برای بررسی و ارزیابی استانداردهای افشای یادداشت ریشه در افزایش ویژگی های کیفی چارچوب مفهومی از قابلیت مقایسه ، صحت سنجی ، به موقع و قابل فهم ارائه می دهیم. در رویکرد ما ، افشای یادداشت – پیشرفت – هنگام اصلاح کمبود اطلاعات مادی در صورتهای مالی اولیه ضروری و توجیه می شود. رویکرد ما مستلزم آن است که کمبود اطلاعات ، مشخصه کیفی در ارتقاء قابل ردیابی و دلیل منطق بودن ، هر یک در استاندارد حسابداری کتبی کاملاً مشهود است. ما با استفاده از استاندارد حسابداری بین المللی استاندارد (IAS) 1 در مورد ساختار سرمایه ، کاربرد روش خود را با یک مطالعه موردی نشان داده ایم.