تجزیه و تحلیل داده های بزرگ به عنوان یک فناوری مختل کننده مورد استفاده قرار گرفته است که باعث تغییر شکل در تجارب تجاری می شود ، این دامنه ای است که به تجزیه و تحلیل داده ها متکی است تا بتواند بینش کسب و کار را برای تصمیم گیری بهتر به دست آورد. ریشه در ادبیات اخیر ، ما چشم انداز تجزیه و تحلیل داده های بزرگ را از طریق لنز چارچوب آمیخته بازاریابی در این مقاله بررسی می کنیم. ما منابع داده ها ، روش ها و برنامه های کاربردی مربوط به پنج چشم انداز مهم بازاریابی ، یعنی افراد ، محصول ، مکان ، قیمت و تبلیغات را شناسایی می کنیم که پایه و اساس هوش بازاریابی را تشکیل می دهد. سپس ما در مورد چندین موضوع تحقیق چالش برانگیز و مسیرهای آینده تحقیق در تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و هوش تجاری مربوط به بازاریابی به طور کلی بحث می کنیم.