چندین گیاه دارویی مورد استفاده در ایتالیا برای تعیین رادیواکتیویته طبیعی و مصنوعی در آن قسمت ها (برگ ها ، میوه ها ، دانه ها ، ریشه ها ، گلدان ها ، گل ها ، پوست ها ، انواع توت ها ، گیاه توتوس) مورد استفاده قرار گرفت. رادیونوکلئیدها توسط طیف سنجی آلفا (۲۳۸U ، ۲۱۰Po) و گاما (۲۱۴Pb-Bi ، ۲۱۰Pb ، ۴۰K و ۱۳۷Cs) تعیین شد. ۲۳۸U بین <0.1 و 7.32 Bq kgdry-1؛ 210Po بین <0.1 و 30.3 Bq kgdry-1؛ 214Pb-214Bi بین <0.3 و 16.6 Bq kgdry-1؛ 210Pb بین <3 و 58.3 Bq kgdry-1؛ 40K بین 66.2 و 3582.0 Bq kgdry-1؛ 137Cs بین <0.3 و 10.7 Bq kgdry-1. درصد استخراج 210Po در تزریق و جوشان نیز تعیین شد. میانگین حسابی درصد استخراج 210Po 7.5 .7 7/20 حاصل شد.