بسیاری از مطالعات گزارش می دهند که در سال تغییر حسابرس ، هزینه های حسابرسی با تخفیف مواجه می شوند و تنظیم کننده ها مدتهاست که نگران این هستند که چنین تخفیف در هزینه می تواند کیفیت حسابرسی را مختل کند. ما در نحوه آزمایش مطالعات برای تخفیف در هزینه ، تعصب قابل توجهی پیدا می کنیم. این تعصب وجود دارد زیرا اقدامات موقت معمولاً توسط حسابرسان قبلی و جانشین انجام می شود ، اما فقط هزینه جانشین باید افشا شود. بر این اساس ، هزینه افشا شده در سال تغییر حسابرس معمولاً مربوط به یک سال جزئی از خدمات حسابرسی است. ما می دانیم که شواهد تخفیف در هزینه پس از تصحیح این تعصب اندازه گیری ناپدید می شوند.