حالتی را در نظر بگیرید که در آن یک محقق ۱۰۰۰ نمونه تصادفی ساده در حد ۲۰۰ را نفر از جمعیت همه مصرف کنندگانی که در ۳۰ روز گذشته حداقل یک بار در رستوران یک غذای فست فوتی خورده اند، مونه گرفتند. هدف ، برآورد میانگین تعداد دفعاتی که این افراد در یک رستوران فست فودی طی یک ماه به طور متوسط غذا می خورند، می باشد.
اگر محقق میانگین تعداد بازدیدها برای هر کدام از ۱۰۰۰ نمونه را محاسبه و آنها را در بازه های زمانی بر اساس مقادیر نسبی شان طبقه بندی نماید ، ممکن است نتیجه توزیع فرکانس نشان داده شده در شکل ۱۲٫۶ باشد. شکل ۱۲٫۷ این فرکانس ها را بصورت گرافیکی در یک هیستوگرام نشان می دهد که یک منحنی عادی در آن قرار گرفته است.
همانطور که می بینید، هیستوگرام تقریبا تقریبا شکل یک منحنی طبیعی است. اگر محقق نمونه ای به اندازه کافی بزرگ تا ۲۰۰ نفر بگیرد، میانگین هر نمونه را محاسبه می کند و این بدان معنی است که توزیع حاصل، توزیع نرمال خواهد بود.