در مطالعه خدمات تحویل اکسپرس مدرن ، بسیاری از ادبیات موضوع کنترل زمان واقعی سیستمهای سخت افزاری را مورد بحث قرار داده اند ، موضوع مدل سازی و بهینه سازی منابع انسانی به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق ، بهینه سازی تخصیص نیروی انسانی و برنامه های تغییر جهت به گونه ای است که در صورت به حداقل رساندن هزینه تحمل شده ، توان کلی کارایی حداکثر می شود. الگوریتم پیشنهادی شامل یک مدل عملکرد انسانی با ملاحظات متعارف است. آزمایش های شبیه سازی انجام شده و نتایج رضایت بخش به دست آمده است. الگوریتم پیشنهادی برای تخصیص نیروی انسانی و برنامه های تغییر جهت از نظر هزینه کار و استفاده ، راه حل با کیفیت ارائه می دهد.