در این مقاله ، یافته ها و تفسیرهای مربوط به مقررات اخیر در ادبیات دانشگاهی در فرم کتابشناسی حاشیه نویسی سنتز می شوند. این کتابشناسی حاشیه نویسی یکی از مجموعه کتابشناسی ها است که به طور خلاصه تحقیقات علمی مرتبط با مقررات را ارائه می دهد. مقالات موجود در فروشگاههای برتر حسابداری از قبیل بررسی حسابداری ، مجله تحقیقات حسابداری ، مجله حسابداری و اقتصاد ، تحقیقات حسابداری معاصر ، افق های حسابداری ، مجله حسابداری ، حسابرسی و امور مالی ، مجله حسابداری و سیاست های عمومی ، مجله حسابداری ، امور مالی و حسابداری ، مجله گزارشگری مالی ، حسابرسی: مجله عملی و نظریه ، تحقیقات در تنظیم حسابداری و بررسی مطالعات حسابداری گنجانده شده است. موضوعات در ادبیات سال ۲۰۱۷ شامل موارد کلی حسابداری نظارتی ، موضوعات کلی گزارشگری مالی ، بررسی تأثیر راهنمای خاص و بررسی موضوعات پیرامون ممیزی مستقل بود.