تحقیقات درمورد استانداردهای بین المللی حسابرسی (ISA) از چارچوب تحقیقاتی که دسته بندی جریانهای تحقیق مربوط به ISA ها را به دست می آورد ، سودمند است و زمینه هایی برای تحقیقات آینده را پیشنهاد می کند. در این مقاله ، تحقیقات فعلی مربوط به ISA بررسی شده و چارچوبی برای تجزیه و تحلیل پیش می رود. ما هفت جریان اصلی تحقیق را شناسایی می کنیم: توسعه و تاریخچه ISA؛ پذیرش ISA؛ ارتباط بین استانداردهای حسابرسی ملی و ISA؛ کیفیت گزارشگری مالی؛ گزارش های حسابرسی؛ بازده حسابرسی؛ و مطابق استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS). برای هر جریان تحقیق ، نتایج اصلی خلاصه می شود. در نتیجه بررسی ادبیات ما برای هر جریان تحقیق ، ما مناطقی را که نیاز به بررسی بیشتر دارند پیشنهاد می کنیم.