نظریه مالی کلاسیک این گونه تصور می شود که سرمایه گذاران افرادی منطقی هستند. فرضیه بازار کارآمد حاکی از آن است که قیمت های سهام، تمام اطلاعات یک شرکت را نشان می دهد. با این حال، مطالعات اخیر نشان می دهند که سرمایه گذاران در واقع افرادی منطقی نیستند بدلیل تأثیرپذیری از عوامل احساسی، تصمیمات اشتباهی را در روند سرمایه گذاری اتخاذ می کنند(نیک نیت کناری، ۱۳۹۷) اما در این میان مسئله رضایت مالی توجه بسیاری از محققان را در حوزه مالی به خود جلب نموده است به طوری که تصمیم گیری در این حوزه در حیطه برنامه ریزی های مالی و خانوادگی می باشد. (سارابه و ناندن ، ۲۰۱۸) مطالعات قبلی نشان می دهد که رضایت مالی یکی از مولفه های مهم رضایت از زندگی در نظر گرفته شده است. (سارابه و ناندن، ۲۰۱۹)، مسئله رضایت مالی بسیار مسئله ای گسترده می باشد و از این رو نظر محققین را به خود جلب نموده است. (آبواگیه و جانگ، ۲۰۱۸) لذا با توجه به این مسئله و با نگرشی به ریسک و رفتار مالی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار سئوال پیش می آید که چگونه می توان رضایت مالی سرمایه گذاران را بدست آورد؟ بهترین پاسخ به این سئوال است که افزایش دانش مرتبط با جامعه پذیری مالی سرمایه گذاران و همچنین سیاست گذاران مالی بورس منجر به افزایش رضایت مالی می گردد. (سارابه و ناندن، ۲۰۱۹) کمبود دانش مالی سیاستگذاران مالی و نگرش آنها نسبت به وضعیت مالی سرمایه گذاران در بورس منجر به فراری شدن بسیاری از سرمایه گذاران از داخل کانال های اصلی بورس و سوق آنها به سوی سرمایه گذاری در مکان های سرمایه گذاری گردیده است. و یا از کانال هایی غیر از بورس بسیاری از سرمایه گذاران اطلاعات خود را کسب می نمایند. افزایش دانش مالی سیاستگذاران منجر به ایجاد زمینه هایی در جهت سوق سرمایه گذاران به سمت کانال های موثر بورس خواهد گردید همچنین افزایش دانش مالی سرمایه گذاران نیز منجر به افزایش سرمایه گذاری در سهام های موفق در بورس می گردد که این مسئله منجر به رضایت مالی سرمایه گذاران خواهد شد. این گونه مسائل با نگرشی نسبت به ریسک مالی و سرمایه گذاری امکان پذیر می گردد لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر دانش مالی و جامعه پذیری مالی بر رضایت مالی با درنظر گرفتن نقش واسطه نگرش نسبت به ریسک و رفتارمالی دربین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار می باشد و مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا دانش مالی و جامعه پذیری مالی بر رضایت مالی با نقش واسطه نگرش نسبت به ریسک و رفتار مالی در بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران موثر است؟ در این میان در این پژوهش با ارتباط دادن رضایت مالی با نگرش نسبت به ریسک مالی و رفتار مالی سرمایه گذاران و همچنین ارتباط مقوله دانش مالی و جامعه پذیری مالی با رضایت مالی سرمایه گذاران سعی در یک ایده ای عالی برای سرمایه گذاران در انجام سرمایه گذاری صحیح می باشم. با انجام این پژوهش می توان به جذب بهتر سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار به سمت کانال های درست سرمایه گذاری و سوق سرمایه ها به سمت و سوی تولید و افزایش کسب و کار باشیم.