در این بررسی ، من روند اصلی و “اردوگاه ها” در تحقیقات رفتار مصرف کننده در زمینه میهمان نوازی و تحقیقات گردشگری را بر اساس یک تحلیل کامل از مقالات منتشر شده در سال ۲۰۰۳ شناسایی می کنم. من همچنین برخی از چالش های پیش روی رشته ما را از نظر توسعه تئوری و مباحث روش شناختی.