من ادبیات بازارهای سرمایه را با توصیف سفری که محققان از زمان آغاز این جریان تحقیق در اواخر دهه ۱۹۶۰ انجام داده اند ، بررسی می کنم. بر اساس بحث در مورد مباحث مربوط به رابطه بین درآمد و بازده سهام ، نشان می دهم که بسته به تغییر پارادایم ها ، روش ها و در دسترس بودن داده ها ، تفکر چگونه تکامل یافته است. آنچه از بررسی ادبیات مشخص است این است که سودمندی درآمدها در تعیین ارزش شرکت هم متناقض است و هم در طول زمان با تغییرات در محیط جهانی گسترش می یابد. بنابراین ، تحقیقات بیشتری باید در مورد مفهوم گسترده تری از درآمد صورت گیرد که نه تنها به سهامدار بلکه برای طیف گسترده ای از سهامداران بنگاه اقتصادی جذاب باشد.