در مقاله ، اصول اصلی برای توسعه آموزش مبتنی بر شایستگی ، اصول شناسایی شایستگی ها است
و لیستی از شایستگی هایی که باید در یک یادگیرنده طبق مدل مبتنی بر شایستگی ایجاد شود ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. جدید
عناصر یادگیری ، با تغییر در الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی در فدراسیون روسیه و جدید
مطالبات وزارت آموزش و علوم فدراسیون روسیه ، گنجانده شده است. عناصر جدید یادگیری بوده است
تجزیه و تحلیل برای پیروی از اصول در نظر گرفته شده در توسعه شایستگی ها. شایستگی ها ، که توسعه یافته اند
توسط هر عنصر خاص یادگیری ، مشخص شده اند. نتایج یک آزمایش در مورد توسعه شایستگی در دو
گروه های دانش آموزان – با استفاده از عناصر جدید یادگیری ، و با روش سنتی تدریس می شود ، در نظر گرفته شده است.