رفتار استراتژیک مصرف کننده به طور گسترده در جامعه علوم مدیریت و مدیریت عملیات مورد مطالعه قرار گرفته است. ما تحولات اخیر در ادبیات را مرور می کنیم و استراتژی ها و تصمیمات عملیاتی احتمالی را برای خنثی کردن تأثیر منفی رفتار استراتژیک مصرف کننده بررسی می کنیم. به طور خاص ، ما این تصمیمات را به طور گسترده در سه کلاس – قیمت گذاری ، موجودی و اطلاعات – توصیف می کنیم و در مورد تأثیر رفتار استراتژیک مصرف کننده بر این تصمیمات و مکانیسم های اساسی آنها در خنثی کردن رفتار انتظار استراتژیک مصرف کنندگان بحث می کنیم.