نیروی انسانی و کیفیت متخصصین بیهوشی پرستار (NA) به دلیل افزایش تقاضای بالینی و نظارت NA از طرف متخصصین بیهوشی ، طی چند دهه گذشته در تایوان به نگرانی های اساسی تبدیل شده اند. برای درک توزیع نیروی انسانی ، بار بالینی ، شرح شغل و محدودیت ها و رضایت شغلی از NA ، ما یک بررسی مقطعی در سال ۲۰۰۵ در تایوان انجام دادیم.