مقدمه

استفاده از سیگارهای الکترونیکی طعم دار (ECIG) و بازاریابی اینترنتی در ایالات متحده افزایش یافته است. این مطالعه محتوای مورد استفاده برای ترویج مایعات ECIG با طعم را در وب سایت های خرده فروشی بررسی کرده است.
مواد و روش ها

چهار خرده فروش مایعات ECIG از چهار منطقه جغرافیایی ایالات متحده (۱۶ نفر) به طور تصادفی انتخاب شدند. مایعات معطر ، سیب و تنباکو در آوریل سال ۲۰۱۶ خریداری شد (تعداد = ۱۴۴ ، ۴۸ طعم منحصر به فرد). کارکنان توصیف کننده متن و تصویر نمایش داده شده در بطری های مایع و وب سایت های خرده فروشی و محتوای رمزگذاری شده برای حضور با طعم خاص ، طعم / بو ، شیمیایی (به عنوان مثال ، لمسی) ، آمریکا / میهن پرست و کیفیت محصولات / محتوای خطر تغییر یافته را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. پیگیری وب سایت های خرده فروشی در مارس ۲۰۱۸ انجام شد.