سال انتشار مقاله: ۲۰۱۸
عنوان به انگلیسی :
Analysis of environmental impacts of drone delivery on an online shopping system
منبغ گذاری به فرمت apa :
Koiwanit, J. (2018). Analysis of environmental impacts of drone delivery on an online shopping system. Advances in Climate Change Research, 9(3), 201-207.
دانلود مقاله به صورت رایگان
برای سفارش ترجمه همین جا اقدام نمائید

لطفا صبر کنید