سال انتشار مقاله: ۲۰۱۴
عنوان انگلیسی:
An empiricalanalysisofonlineshoppingadoptioninBeijing,China
منبع گذاری به فرمت apa:
Clemes, M. D., Gan, C., & Zhang, J. (2014). An empirical analysis of online shopping adoption in Beijing, China. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(3), 364-375.
دانلود مقاله به صورت رایگان
برای ترجمه همین جا سفارش دهید

لطفا صبر کنید