این مقاله بررسی می کند که آیا اثرات انتقال سهم بازار را می توان در درجه اول به تبلیغات نسبت داد یا اینکه آیا سایر متغیرهای بازاریابی میکس نقش مهمی در توصیف چنین تأثیرات عقب مانده ایفا می کنند.

هشت مشخصات تاخیر مختلف از جمله مدل ضمنی ، صریح و مختلط با استفاده از داده های نماینده ۱۵ مارک در سه بازار کالاهای مصرفی نیوزلند مورد آزمایش قرار گرفتند.

نتایج نشان می دهد که برای اکثر مارک های مورد بررسی ، تبلیغات عقب مانده از اهمیت پایدار قیمت و توزیع بیشتر است. این نتیجه با توجه به بلوغ نسبی طبقات محصول مورد بررسی توضیح داده شده است.