موفقیت سازمانها در گرو استفاده مناسب از دانش و تواناییهای جدید است. تکنولوژی یکی از امکاناتی است که استفاده از آن می تواند برای سازمان فرصت ایجاد کند. فناوری اطلاعات با ایجاد اطلاعات دقیقتر، قابل اعتمادتر و بهنگام تر تاثیر بسزایی بر روی عملکرد زنجیره تامین دارد. در اینجا سئوالی که به دنبال پاسخ گویی به آن هستیم این است که روابط بلند مدت تامین کنندگان چگونه موجب ایجاد دو جنبه تکنولوژی و به اشتراک گذاری اطلاعات (یکپارچگی اطلاعات) در بین تامین کنندگان در طول زنجیره تامین خواهد شد و این عمل چه تاثیری بر فراهم آوردن مسئله ادغام تدارکات و در نتیجه عملکرد بهتر سازمان های تولیدی در طول این فرآیند می گردد؟لذا با توجه به بررسی های انجام شده در این زمینه اهمیت این مسئله به خوبی روشن می گردد و این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این مسئله خواهد بود روش تحقیق به صورت کاربردی و با هدف توصیفی از نوع همبستگی و از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات در شرکت ها و فناوری اطلاعات در یکپارچه سازی و تسهیم اطلاعات شرکت ها در زنجیره تامین می باشد در این پژوهش از روش پیمایشی و تهیه پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران شرکت های داروسازی و داروخانه ها در استان قزوین می باشند که در مجموع ۱۲۲ داروخانه در استان قزوین موجود می باشند که ۱۱۹ تای آنها فعال می باشد.
در این تحقیق، جهت آزمون فرضیه های اصلی از روش معادلات ساختاری (SEM) و بطور اخص تحلیل مسیر استفاده شده است به منظور رتبه بندی عوامل مختلف متغیرهای تحقیق، آزمون فریدمن مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد. متغیر قابلیت رقابتی دارای بالاترین مقدار بوده لذا در اولویت متغیرها قرار می گیرد. سپس متغیر روابط بلند مدت تامین کنندگان در تسهیم اطلاعات بین شرکت ها و تامین کنندگان قرار می گیرد در ادامه عملکردعملیاتی تدارکات می باشد. در رتبه بعدی عملکرد عملیاتی تولیدی قرار می گیرد و سپس متغیر سطح ادغام تدارکات قرار می گیرد. مرتبه بعدی عملکرد عملیاتی توزیع قرار می گیرد در ادامه عملکرد سازمان ودر ادامه تسهیم IT بین شرکت ها و تامین کنندگان و اتصال IT بین شرکت و تامین کنندگان و روابط بلند مدت تامین کنندگان در یکپارچه سازی اطلاعات در رتبه آخر قرار خواهد گرفت.