شبکه‌های حسگر ‌بی‌سیم (WSN) از گره‌های حسگر تشکیل شده‌اند. آنها در منطقه‌ای باز استقرار یافته و توسط منابع محدود مشخص شده است، WSN دچار انواع حملات، نفوذ و آسیب پذیری‌ها می‌شوند. این شبکه¬ها شبکه¬هایی متشکل از تعداد زیادی نود حسگر با تراکم بالا، کاربردهای متنوع در حوزه¬های نظارت و ردیابی، منابع محدود و بدون زیرساخت هستند. از سوی دیگر جهت مواجهه با انواع نفوذها در حوزه امنیت اطلاعات مکانیزم¬های امنیتی فراوانی ایجاد شده¬اند: یکی از مهمترین این ابزارها، سیستم تشخیص نفوذ می¬باشد. سیستم تشخیص نفوذ، سیستمی نرم افزاری یا سخت افزاری است که می تواند بر ترافیک محیط عملیاتی موردنظر نظارت کند، آن را تحلیل نموده و حملات را کشف نمایند. سیستم تشخیص نفوذ (IDS) یکی از مکانیزم‌های ضروری امنیت در برابر حملات WSN است. بنابراین می¬توان با بهره¬گیری از سیستم¬های تشخیص نفوذ در حوزه شبکه¬های حسگر ‌بی‌سیم، سطح امنیت را در این شبکه¬ها افزایش داد. در این زمینه تحقیقات زیادی مشاهده می¬شود این پژوهش بر آنست با استفاده از روش مطالعات کتابخانه¬ای به بررسی موضوع موردنظر در قالب مشخص نمودن سیستم¬های تشخیص نفوذ بپردازد. که در طی چهار فصل این مسئله را برای شما مشخص می¬نماید. در فصل اول به معرفی شبکه¬های حسگر ‌بی‌سیم و طراحی آنها می¬پردازد در فصل دوم مسئله داده کاوی و الگوریتم¬های داده کاوی روشنتر می¬گردد و در فصل سوم مسئله امنیت در شبکه¬های حسگر ‌بی‌سیم روشن¬تر می گردد. در فصل چهارم به معرفی سیستم¬های تشخیص نفوذ و انواع آن مبتنی بر داده کاوی می¬پردازیم و در انتها نتیجه گیری از مباحث موردنظر را خواهیم آورد