کیفیت افشای اطلاعات در صورتهای مالی بنگاه‌های اقتصادی در راستای حمایت از منافع سرمایه‌گذاران و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی نقش مهمی در شفافیت بازار سرمایه ایفا می‌کند. مدیران توانمند، آگاهی بیشتری درباره وضعیت شرکت و صنعت دارند و در شرایط مختلف می‌توانند با افزایش سطح افشای اطلاعات علامت دهی مناسبی به بازار سرمایه داشته باشند و هزینه‌های نمایندگی را کاهش دهند. در این پژوهش با نمونه‌ای متشکل از ۵۲۰ مشاهده (سال ـ شرکت) طی دوره زمانی ۱۳۹۴- ۱۳۹۰ به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و توانایی مدیریت با تاکید بر محافظه‌کاری پرداخته شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، توانایی مدیران تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت افشای اطلاعات دارد. همچنین محافظه‌کاری بر کیفیت افشای اطلاعات تاثیر منفی و معناداری دارد. اما شواهدی مبنی بر تاثیرگذاری محافظه‌کاری بر رابطه بین توانایی مدیر و کیفیت افشای اطلاعات مشاهده نشد.