تئوری حساسیت تقویت کننده عوامل شخصیتی “حساسیت در برابر پاداش” و “حساسیت به مجازات” را که به ترتیب با سیستمهای عصبی کنترل می شود ، کنترل می کند. در مقابل ، اقتصاد رفتاری ، سیستم های ارزیابی (“پاداش”) و “ضرر” (“مجازات”) را که از رویکردهای اجتناب ناپذیر هستند ، متمایز می کند. ما سود و ضرر را با ارائه و حذف آنها ترکیب کردیم و شواهدی برای ارزش گذاری جداگانه ، ارزیابی ضرر ، رویکرد و سیستم های اجتناب یافتیم. این نشان می دهد که می توان ادغام ارزشگذاری / ورودی و رفتار / خروجی “پاداش” و “مجازات” را به گونه ای که ممکن است برای تئوری شخصیت و اقتصاد مفید باشد ، ایجاد کرد و از این رو پیوندهای نزدیک تری بین این دو دیدگاه اصلی در تصمیم گیری ایجاد کرد. رفتار و رفتار