دستیابی به جذابیت مقصد و رقابت ، اولویت اصلی مقصد گردشگری است
مدیران آنها باید استراتژی های جدیدی را اجرا کنند که متمایز از رقبای خود باشد
و این بر درک ، نگرش و رفتار گردشگران تأثیر می گذارد و باعث تقویت ارزش برند می شود
مقصد. اثر حاضر بر هوش فرهنگی (CQ) است. CQ به طور فزاینده ای از ویژگی های خود استفاده می کند
در استراتژی تجارت به دلیل تأثیر اختلافات فرهنگی و تنوع در رفتار گردشگران.
هدف این است که الگویی ارائه شود که تأثیر CQ گردشگران را در ارزیابی آنها اثبات کند
مقصد. با استفاده از نمونه ای از ۵۰۳ جهانگرد که از اسپانیا بازدید می کنند ، این مطالعه نشان می دهد که الف
CQ گردشگر در ارزیابی خود از ارزش برند مقصد و این رابطه تأثیر می گذارد
با نوع گردشگری تعدیل می شود. این مقاله یک سری پیامدهای مورد علاقه را ارائه می دهد
دانشمندان و متخصصان در حوزه گردشگری.