در دوره تصدی هیئت اصول حسابداری ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار بطور مداوم نقش تأثیرگذاری در جلسات خود و در روند تحقق اصول حسابداری ایفا می کرد ، به عنوان یادآوری هیئت از تعهد خود در خدمت به سرمایه گذاران عمومی. هدف این مقاله مستندسازی این تأثیرات و در نتیجه بررسی علت عدم موفقیت APB در ماموریت خود است.