مطالعه حاضر به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و
حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی بر کیفیت
افشای صورتهای مالی. به منظور دستیابی به
اهداف مطالعه ۷ فرضیه در مورد کیفیت حسابرسی و
۷ فرضیه در مورد حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی
در مطالعه حاضر طی سالهای ۲۰۰۹-۲۰۱۴ در
ایران. داده ها با استفاده از نرم افزار R در دو مدل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج نشان می دهد که هیچ مثبت معنی داری وجود ندارد
رابطه بین کیفیت حسابرسی مستقل و کیفیت
افشای اطلاعات صورتهای مالی ، اما وجود دارد
رابطه معنادار بین حاکمیت شرکتها و
کیفیت افشای اطلاعات صورتهای مالی.
تاکنون ، مطالعه حاضر اولین مقاله در این زمینه است
نتایج در کشور در حال توسعه مانند ایران انجام شده است
این مطالعه ممکن است قدرت به ادبیات حسابرسی بدهد.