قانون کاهش مالیات و مشاغل سال ۲۰۱۷ کسر مالیات های ایالتی و محلی را محدود کرده است. ما نشان می دهیم که این کلاه جدید در وهله اول بر خانوارها در صد درصد بالای توزیع درآمد ساکن در شهرهایی با هزینه بالا و پر هزینه است. ما یک مدل تعادل مکانی پویا جدید را برای ارزیابی تأثیر این تغییر سیاست در توزیع فعالیت اقتصادی و رفاه کلان تهیه می کنیم. ما نشان می دهیم که اصلاح مالیات احتمالاً منجر به جابجایی خانوارهای با بهره وری بالاتر در شهرهای کم هزینه خواهد شد. اگر خارجی بودن محل تجمع به این خانوارهای با بهره وری بالا بستگی داشته باشد ، اصلاح مالیات ممکن است درآمد کل را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.