این مقاله بررسی می کند که آیا شرکت های خانوادگی تحت کنترل زوج های متاهل عملکرد نوآوری بهتری دارند. براساس داده های ثبت اختراع چینی در طی سالهای ۲۰۱۶-۲۰۱۶ ، فهمیدم که زوجین متاهل تأثیرات مثبتی بر تولید نوآوری شرکتها برای شرکتهای خانوادگی در چین دارند. استراتژی شناسایی من مبتنی بر تحلیل نمونه همسان است. بعلاوه دریافتم که این تأثیر مثبت در بنگاه های خوب اداره می شود.