ما تأثیر Ball و Brown (1968) را با استفاده از تکنیک های استناد و تجسم در نظر می گیریم. مطالعات قبلی عمدتاً از استنادهای مستقیم به بال و براون (۱۹۶۸) برای سنجش تأثیر این تحقیقات ترمیمی استفاده شده است. ما استدلال می کنیم که استنادهای مستقیم تأثیر تحقیقات سمینال را کمتر تخمین می زند. ما دو نسل از استنادها را در مجلات پیشرو حسابداری و امور مالی مورد بررسی قرار می دهیم تا یک تحلیل شبکه ای از سیر تحول استنادها به تحقیق در طول زمان انجام دهیم. ما می دانیم که تنها با دو درجه جدایی از Ball و Brown (1968) تعداد استنادها را بیش از ده برابر تعداد استنادهای مستقیم افزایش می دهد. ما همچنین همکاری های بین ایده ها را که عامل اصلی تحریک پیشرفت تحقیقات با مستند سازی شبکه های گسترده روابط استنادی بین انتشاراتی است که می تواند به Ball و Brown (1968) مرتبط شود ، در نظر می گیریم.