اسپری تنظیم کننده های رشد روی گیاهان یکی از مؤثرترین عوامل در رشد و نمو آن است. هدف از این مطالعه بهبود بهره وری و کیفیت میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط شدید محیطی است. تأثیر مثبت اسید سالیسیلیک ۹۰mgL-1 بر تعداد کل گل در متر مربع و تعداد گل در گلخانه ۲۰۰m2 مشاهده شد: ۴۱۲ گل در متر مربع و ۸۱٫۰۶۴ گل در گلخانه نسبت به تیمار شاهد ۳۰۸٫۳۳ گل در متر مربع و ۵۷،۷۹۶ گل در هر گلخانه کل هزینه تولید گلخانه (مساحت ۵۰۴ متر مربع) به ۴۰۱۹٫۸ دلار آمریکا رسید. تمام تیمارها در مقایسه با تیمار شاهد دارای گل های زیادی بودند. اسید سالیسیلیک ۹۰mgL-1 بالاترین بازده خالص حاصل به هزینه متغیر ۵۵۶۷٫۸۴ $ / گلخانه بستگی دارد.