در این مقاله به بررسی فرایندهای روانشناختی می پردازیم که از طریق آن ، تنوع آب و هوا بر نگرش کار کارمندان پناهنده در استرالیا و تأثیرات شرطی هویت قومی بر رابطه بین اقلیم تنوع و نگرش کار تأثیر می گذارد. با استفاده از داده های نظرسنجی از ۱۳۵ پناهنده شاغل در استرالیا ، آب و هوای تنوع به اثرگذار بر تعهد سازمانی عاطفی کارمندان پناهنده از طریق تقویت سرمایه روانشناختی آنها تأثیر مثبت گذاشته است. تأثیر اقلیم تنوع در هر دو تعهد سازمانی عاطفی و اهداف گردش مالی از طریق سرمایه روانشناختی نیز وقتی بیشتر شناخته می شود که کارمندان بیشتر با گروه قومی خود (هویت قومی) بیشتر شناخته شوند. این یافته ها با پیش بینی های حفظ نظریه منابع (COR) و نظریه حساسیت به رد مطابقت دارد.