رتبه بندی اعتبار اعتباری ارزیابی متراکم از توانایی یک کشور در بازپرداخت بدهی های عمومی به موقع است. استحکام دستمزد رو به پایین به عنوان یک عامل تعیین کننده پدیده های مختلف کلان اقتصادی و مالی در نظر گرفته شده است. این مطالعه به بررسی تأثیر استحکام دستمزد یک کشور در رتبه بندی اعتبار اعتباری خود پس از اندازه گیری سفتی های دستمزد رو به پایین بر اساس یک مدل تعویض رژیم می پردازد. نتایج نشان می دهد که استحکام بیشتر دستمزد باعث کاهش اعتبار اعتباری پایین تر می شود. درمی یابیم که استحکام دستمزد نوسانات جریان پول را تقویت می کند و نوسانات افزایش جریان پول منفی بر روی اعتبار اعتباری تأثیر می گذارد.