مزیت رقابتی شرکتهای کوچک و متوسط ​​(SME) به عنوان یک موضوع مهم برای محققان مقابله با بین المللی SME شناخته شده است. مطالعات قبلی مدتهاست که در مورد نقش مزیت رقابتی شرکت به عنوان تعیین کننده عملکرد بین المللی مورد بحث قرار گرفته است ، اما مطالعات کمی وجود دارد که عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی شرکت و نقش واسطه ای بالقوه آن را در رابطه بین تواناییهای سازمانی و عملکرد بین المللی SMEs مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در این مقاله ، ما چهار قابلیت صادرات اساسی (هوش بازار ، نوآوری محصول ، قیمت گذاری و ارتباطات بازاریابی) را به عنوان عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی برای صادرات SMEs فرض می کنیم. براساس نمونه ای از ۱۱۹ شرکت صادر کننده فعال SME مالزی و استفاده از الگوی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS) ، نتایج نشان داد که سه قابلیت ذکر شده منجر به مزیت رقابتی می شود. علاوه بر این ، نتایج نشان داد که مزیت رقابتی فقط به عنوان واسطه ای بین توانایی قیمت گذاری و عملکرد بین المللی SME ها عمل می کند. نتیجه گیری اصلی این تحقیق می تواند برای SME ها و شرکت های نوپا که قصد دارند از فرصتها در بازارهای خارجی کاوش یا بهره برداری کنند ، بسیار ارزشمند باشد.